Tourism

Nagoya Castel

名古屋城
Address 1-1, Hommaru, Naka-ku Nagoya-shi, Aichi, 460-0031, Japan
URL http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/13_english/index.html新しいウインドウを開きます

Tokugawaen

徳川園
Address 1001, Tokugawacho, Higashi-ku Nagoya-shi, Aichi, 461-0023, Japan
URL https://www.tokugawaen.aichi.jp/english/index.html新しいウインドウを開きます

Hosa Library

蓬左文庫
Address 1001, Tokugawacho, Higashi-ku Nagoya-shi, Aichi, 461-0023, Japan
URL http://housa.city.nagoya.jp/english/index.html 新しいウインドウを開きます